Subject: MENTER FACHWEN GORFFENNAF / JULY 2018
To: <ardal@ardal-wales.co.uk>

BILINGUAL POST

 

CYNLLUN CERDDED A DARGANFOD MENTER FACHWEN: GORFFENNAF 2018

MENTER FACHWEN WALK AND DISCOVER PROJECT: JULY 2018

 

Annwyl Gyfeillion

Gobeithio eich bod i gyd yn mwynhau’r tywydd bendigedig yma ac yn cymeryd mantais i fynd i grwydro. Dyma rhestr y teithiau cerdded, sgyrsiau ac ati:

 

TEITHIAU CERDDED GORFFENNAF 2018

 

NOS FAWRTH 10 GORFFENNAF                 6.30 yh

HANESION Y FELINHELI  (1 milltir)

CYCHWYN: Y FELIN SGWRSIO, STRYD BANGOR Y FELINHELI

HAWDD IAWN. PANED A CACEN AR GAEL AR Y DIWEDD.

 

MERCHER 18 GORFFENNAF  1.30 yp

DARGANFOD STORFA BOMIAU RHIWLAS A HANESION O CARREG Y GATH I RALLT (3 milltir)

CYCHWYN: CANOLFAN CYMUNEDOL RHIWLAS

CYMEDROL. SGIDIAU CERDDED.

 

GWENER 27 GORFFENNAF   10.30 yb

TAITH GERDDED A PICNIC: O DEINIOLEN I FACHWEN A TY’N FAWNOG I CLWT Y BONT (4 milltir)

CYCHWYN: CAFFI EBs, DEINIOLEN

ANODD AR ADEGAU. LLWYBRAU CYHOEDDUS. SGIDIAU CERDDED DA YN HANFODOL.

DEWCH A PICNIC.

 

LLUN 30 GORFFENNAF  1.30 yp

TAITH GERDDED GWYL Y RAMBLERS YN LLANBERIS

CYSYLLTWCH AM RHAGOR O FANYLION

 

 

CERDDED NORDIG GYDA CAROLINE MONCRIEFF

 

IAU 19 GORFFENNAF  10.00yb

PWLLHELI

CWRDD YN MAES PARCIO ACADEMI HWYLIO PWLLHELI

FFONIWCH CAROLINE AR 07980 538811 AM RHAGOR O FANYLION

DOES DIM ANGEN UNRHYW BROFIAD AC MAE’R POLION CERDDED GENNYM.

5 Y PEN. DEWCH AM HWYL A SGWRS TRA CADW’N HEINI.

 

 

SGYRSIAU

 

NOS LUN 9 GORFFENNAF   7-8.00 yh

CYFRES COF A CHADW (RHIF 6):

‘PENTREFI COLL CHWAREL PENRHYN A HANESION TREGARTH AC ABEROGWEN’

AR Y CYD A MENTER IAITH BANGOR

YN: Y POBTY, LON POPTY, BANGOR

YN Y GYMRAEG OND YN ADDAS I DDYSGWYR

TL TRWY GYFRANIAD

 

NEWYDDION

 

MAP NEWYDD

Mae cyfnod brysur o’n Blaenau eto gyda map a prosiect newydd yn cychwyn i ddarganfod hanes yr Iddewon ym Mangor – hanes sydd yn mynd yn ol i’r Oesoedd Canol os nad tu hwnt. Mae rhai ohonoch wedi bod ar taith gerdded gyda ni yn barod ac mae’n hanes a pwnc hynod o ddiddorol. Rydym yn edrych ymlaen i gyd-weithio gyda Dr.Nathan Abrams o Brifysgol Bangor ar y prosiect bydd hefyd yn cynnwys teithiau cerdded ac arddangosfa.

 

GWASANAETH SGANIO HEN ‘GLASS-SLIDES’, NEGATIVES A SLEIDIAU

Rydym wedi dechrau gwasanaeth sganio hen ‘negatives’ ffotograffig yn ein Siop a Chanolfan yn Llanberis. Byddwn yn hysbysebu’r gwasanaeth yn ffurfiol yn fuan (fel rhan o ymgych marchnata i’r cynllun a’r siop) ond mae cwpl o gasgliadau diddorol dros ben wedi ein cyrraedd yn barod. Mae rhain yn cynnwys casgliad o hen ‘negatives’ a glass slides o ardal Bangor a casgliad o negatives o ardal Tregarth sydd hefyd yn cynnwys lluniau o Eisteddfod Genedlaethol o’r 1920au o bosib. Edrychwch allan am unrhyw hen gasgliadau sydd gennych yn yr atic a byddwn yn gallu eu sganio yn ddigidol. Cysylltwch am rhagor o fanylion.

 

CYMORTH  I.T. GYDA MEDWYN WILLIAMS

Bydd Medwyn Williams o Ddigidol Gwynedd yma yn y Siop a Canolfan yn Llanberis i rhoi cyngor a cymorth i chi gyda unrhyw anhawsterau neu problemau gyda’ch i-pads, laptops, ffonau symudol ayy ar y dyddiau isod o 10.00 y bore tan hanner dydd:

DYDD MAWRTH 3 GORFFENNAF

DYDD MAWRTH 10 GORFFENNAF

DYDD MAWRTH 17 GORFFENNAF

Galwch draw i weld Medwyn.

 

 

GRANTIAU

Byddwn nawr yn gweithio ar ceisio am 4 grant i gynnal prosiectau ‘Etifeddiaeth a Cherdded at Iechyd’ newydd yn Cynllun Cerdded a Darganfod Menter Fachwen. Mae’r broses o cynnig am y grantiau yn mynd i fod yn un hir a byddwn angen rhoi y galwad allan i chi y cyhoedd am lythyrau o gefnogaeth. Mwy o fanylion maes o law.

 

LLYFRGELL CERDDED A DARGANFOD

Mae’r llyfrgell o hen lyfrau lleol yn siapio yn dda iawn gyda gwirfoddolwyr yn dod i mewn i’w sortio i categoriau ac mesul pentrefi’r fro.  Cewch wybod pryd bydd ar agor yn swyddogol ond mae croeso i chi ddod i weld y llyfrgell yn barod. Byddwch yn gallu benthyg y llyfrau maes o law ac mae sawl un wedi bod yma yn barod yn ymchwilio i hanesion y fro a’u teuluoedd.

 

 

Dyna ni am y tro. Mis Awst cewn grwydro i Llanengan am y diwrnod, Cwm Brwynog a teithiau eraill.

Hwyl am y tro

Cofion mawr a diolch i chi gyd.

Gareth

07867 810576

 

 

 

 

MENTER FACHWEN WALK AND DISCOVER PROJECT: JULY 2018 NEWSLETTER

 

Dear Friends

I hope that you are all enjoying this fine weather and that you are taking advantage of it to go exploring. There’s quite a bit to go through this month - here’s the list of walks, talks and other news:

 

JULY 2018 WALKS

 

TUESDAY 10 JULY             6.30pm

A WALK AROUND Y FELINHELI (1 miles)

START: Y FELIN SGWRSIO, BANGOR STREET, Y FELINHELI

EASY. TEA AND CAKES AFTERWARDS.

 

WEDNESDAY 18 JULY  1.30 pm

DISCOVERING THE RHIWLAS BOMB STORAGE AND STORIES FROM CARREG Y GATH AND RALLT (3 milltir)

START: RHIWLAS COMMUNITY CENTRE

MODERATE. WALKING SHOES

 

FRIDAY 27 JULY 10.30am

WALK AND PICNIC: FROM DEINIOLEN TO FACHWEN TO TY’N FAWNOG AND CLWT Y BONT (4 miles)

START: EBs CAF, DEINIOLEN.

DIFFICULT AT TIMES. PUBLIC FOOTPATHS. GOOD WALKING SHOES ESSENTIAL.

 

MONDAY 30 JULY

RAMBLERS FESTIVAL WALK IN LLANBERIS

DETAILS TO FOLLOW

 

NORDIC WALKING WITH CAROLINE MONCRIEFF

 

THURSDAY 19 JULY  10.00am

PWLLHELI

MEET AT THE PWLLHELI SAILING ACADEMY CAR PARK

5 PER PERSON. NO EXPERIENCE NECESSARY AND WE SUPPLY THE NORDIC POLES

PHONE CAROLINE ON 07980 538811 FOR DETAILS.

COME FOR A LAUGH AND A CHAT WHILST KEEPING FIT.

 

 

TALKS

 

MONDAY EVENING 9 JULY           7-8.00pm

‘COF A CHADW’ 6: LOST VILLAGES OF PENRHYN QUARRY AND STORIES FROM TREGARTH AND ABEROGWEN

IN CONJUNCTION WITH MENTER IAITH BANGOR

AT: Y POBTY, LON POPDY, BANGOR

IN WELSH BUT SUITABLE FOR ADVANCED WELSH LEARNERS

 

 

NEWS

 

NEW MAP

We have another busy period ahead of us including a new project discovering the fascinating history of the Jews in Bangor – a story that could go back as far as the Middle Ages. Some of you have already been on one walk with us and there will be more of them and an exhibition as part of this new project. We are really looking forward to working with Dr. Nathan Abrams of Bangor University on this project.

 

A NEW SERVICE

SCANNING AND DIGITISING OLD PHOTOGRAPHIC ‘GLASS-SLIDES’, NEGATIVES AND SLIDES

We have already started scanning old photographic glass slides and negatives in our Shop and Centre in Llanberis. We will be formally advertising this service soon (as part of a wider marketing strategy for the Project and Shop). A couple of very interesting collections have already come in including what could turn out to be images that are nearly a century old. So keep a look out for any such collections that you may have hidden away in boxes in the attic somewhere and we will be able to scan them to digital. Contact us for more details.

 

HELP WITH YOUR I.T. PROBLEMS WITH MEDWYN

Medwyn Williams from Digital Gwynedd will be in our Shop and Centre in Llanberis to help you with any technical difficulties you may have with your laptops, i-pads, mobile phones etc from 10.00am-Noon on the following dates:

TUESDAY 3 JULY

TUESDAY 10 JULY

TUESDAY 17 JULY

Call by to see Medwyn.

 

GRANTS

We are now working on 4 grant applications for new projects in the future, all of which concern Heritage and Walking to Health. The application processes will be long and will require letters and e-mails of support (which no doubt I will be begging you all for in the near future). So watch this space!

 

WALK AND DISCOVER LIBRARY

The library will be a collection of local history books and books on local interest is shaping up nicely – thanks to a couple of volunteers who are busy sorting things out. I will let you know when the Library will be officially opened but some have already been in to borrow some books for research into their local and family history.

 

So there we are for now.  In August we will be traipsing out to wander around Llanengan, Cwm Brwynog and much more.

See you soon and thank you all.

Gareth

07867 810576

 

Copyright 2009-2018 Caernarfon and Dwyfor Ramblers