Menter Fachwen NEWS - Tachwedd / November 2018

 

BILINGUAL POST

CYNLLUN CERDDED A DARGANFOD: CYLCHLYTHYR TACHWEDD

WALK AND DISCOVER PROJECT: NOVEMBER NEWSLETTER

Annwyl Gyfeillion  Gobeithio bod pawb yn iawn. Mae llwyth i fynd drwyddo mis yma, felly heb oedi dim, dyma’r teithiau cerdded i gychwyn ac yna ewn trwy’r newyddion prysur a phwysig…….

TEITHIAU CERDDED MIS TACHWEDD

 

IAU 22 TACHWEDD 1.30 yp

DEINIOLEN DDOE, HEDDIW AC YFORY* (1 milltir)

CYCHWYN: CAFFI EBs, DEINIOLEN

EITHA HAWDD. CWN AR DENNYN OS GWELWCH YN DDA.

*I GYDFYND A’R ‘STIWDIO STORI YN YSGOL GWAUN GYNFI, SADWRN-SUL 24-25 TACHWEDD (GWELER Y NEWYDDION ISOD)

 

MERCHER 28 TACHWEDD              1.30 yp LLANBERIS YN Y DDAU RHYFEL BYD  (2 filltir)

CYCHWYN: SIOP A CANOLFAN CERDDED A DARGANFOD MENTER FACHWEN, 52 STRYD FAWR LLANBERIS CYMEDROL. SGIDIAU CERDDED. CWN AR DENNYN OS GWELWCH YN DDA.

 

NEWYDDION

I gychwyn, dyma achlysur mawr rydym yn rhan ohono yn ystod y mis – sef ‘Stiwdio Stori’ ar y cyd a sawl asiantaethau eraill yn cynnwys ‘Asiantaeth Ynni Severn Wye’ sydd wedi trefnu’r achlysur. Dewch i’n cefnogi. Dyma ychydig rhagor o fanylion……cewch mwy maes o law.

 

‘STIWDIO STORI’, YSGOL GWAUN GYNFI, DEINIOLEN, SADWRN 24 A SUL 25 TACHWEDD 10yb-4ypDEINIOLEN, CLWT Y BONT A DINORWIG: HANESION DDOE, HEDDIW AC YFORY.

Dewch yn llu i fwynhau gweithgareddau amrywiol i’r teulu cyfan a dathlu Deiniolen ni! Cyfle i roi barn, hel atgofion, casglu syniadau a chreu cyffro newydd i Ddeiniolen a’r cylch. Paned, cacen, sgwrs, gemau, cystadlaethau, hen luniau, arteffactau a mwy – AM DDIM  Diwrnod o hwyl i’r teulu cyfan. 

 

CIPOLWG AR MIS RHAGFYR

ARDDANGOSFA HANES YSGOL A PHENTREF CWM Y GLO, YSGOL CWM Y GLO, IAU RHAGFYR 6ed RHWNG 1.30yp-8.30yh.

Fel y gwyddoch, mae’n debyg iawn mai cau bydd hanes Ysgol Cwm y Glo diwedd y flwyddyn addysg yma. Rydym yn cydweithio gyda prifathrawes yr ysgol,  Nia Oliver, i greu achlysur arbennig ar Ddydd Iau y 6ed o Rhagfyr, sef ‘Arddangosfa o Hanes Ysgol Cwm y Glo a Hanes y Pentref’. Bydd yr achlysur rhwng 1.30yp tan 8.30yh ac arwahan i’r arddangosfa bydd sgrins gyda llwyth o hen luniau, sgwrs am hanes yr ysgol a’r pentref am 7.00yh, arddangosfa gan y gwasanaeth Archif Gwynedd a llawer mwy. Os oes unrhyw hen luniau gennych o’r ysgol ac/neu’r pentref yna dewch mewn cysylltiad o flaen llaw. Hefyd, dewch a’g unrhyw hen luniau ac atgofion gyda chi ar y diwrnod.

Yn ogystal a’r arddangosfa bydd dau daith gerdded o amgylch Cwm y Glo yn ystod y wythnos ar Llun 3ydd a Mawrth 4ydd o Rhagfyr yn adrodd hanesion casglwyd gan disgyblion yr ysgol ac yn seiliedig ar teithiau cerdded dyfeiswyd ganddynt nol yn y 1990au.

Rhagor o fanulion maes o law…..

 

PROSIECT HANES YR IDDEWON YM MANGOR

Mae’r map bron wedi ei gwblhau ac bydd yn cael ei gyhoeddi cyn y Nadolig. Hefyd rydym wedi dechrau ar y gwaith o greu Arddangosfa bydd yn cydfynd ar prosiect. Bydd yr Arddangosfa yn galeri y ‘Bangor Arts Initiative’ yng Nghanolfan Siopa Deiniol, Bangor cyn y Nadolig. Cewch rhagor o fanylion maes o law yn ogystal a pryd byddwn yn trefnu rhagor o deithiau cerdded i adrodd y hanesion…..

 

BRON CYRRAEDD Y 10,000

Rydym yn agos iawn i gyrraedd y nd o denu 10,000 ohonoch i’n teithiau cerdded, sgyrsiau ac arddangosfeydd ers i ni gychwyn Cynllun Cerdded a Darganfod Menter Fachwen nol yn 2013. Mae’n debyg byddwn yn cyrraedd y 10,000 cyn y Nadolig ac yn ystod un o’r digwyddiadau uchod. Rwyf yn paratoi gwobr i pwy bynnag ohonoch bydd y 10,000ed person i ymuno a ni…….!!!!!!

 

TEITHIAU DROS Y GAEAF

Wedi dweud hynny, fel rydych yn gwybod, rydym wedi bod yn trefnu’r teithiau cerdded yma yn rheoliadd bob mis ers bron 6 mlynedd. Gyda rhaglen mor brysur o waith dros y gaeaf (mae prosiect mapio hanes arall ym Mangor yn debyg – mwy am hynny maes o law) rwyf wedi penderfynu cael ychydig o seibiant o’u trefnu am cwpl o fisoedd. Tydi hynny ddim yn golygu bydd dim teithiau – ond rwyf am canolbwyntio ar trefnu teithiau i wylio’r ser yn unig dros y cyfnod hwn. Wrth gwrs bydd y teithiau yn dibynnu ar y tywydd ac felly byddwn dim ond yn eu hysbysebu trwy ein gwasanaeth e-bost.

 

Dyna ni am y tro Mwy na dim byd arall, diolch i chi am bopeth ac am eich holl cefnogaeth

Hwyl am y tro Gareth  07867 810576

 

 ########################################################################

 

MENTER FACHWEN

WALK AND DISCOVER PROJECT: NOVEMBER NEWSLETTER

Dear Friends

I hope that you are all well. Theres a ton of things to go through this month so without further delay here are the walks and then a lot of important news…….

WALKS

THURSDAY 22 NOVEMBER           1.30 pm

DEINIOLEN YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW* (1 miles)

START: EBs CAF, DEINIOLEN

RELATIVELY EASY. DOGS ON LEADS PLEASE.

*IN CONJUNCTION WITH THE ‘DEINIOLEN STORY STUDIO’, YSGOL GWAUN GYNFI, SATURDAY-SUNDAY 24-25 NOVEMBER (SEE THE NEWS BELOW)

 

WEDNESDAY 28 NOVEMBER                      1.30pm

LLANBERIS IN THE TWO WORLD WARS  (2 miles)

START: MENTER FACHWEN SHOP AND WALK AND DISCOVER CENTRE, 52 HIGH STREET,LLANBERIS

MODERATE. WALKING SHOES. DOGS ON LEADS PLEASE.

 

NEWS

To start, here is a big and important event that we are a part of during November – a weekend-long ‘Story Studio’ in conjunction with other agencies, most notably ‘The Severn Trent Water Authority’ who have arranged the event and project. Come and support us. Here are some more details……

 

‘STORY STUDIO’, YSGOL GWAUN GYNFI, DEINIOLEN, SATURDAY 24th AND SUNDAY 25th NOVEMBER 10.00am-4.00pm

DEINIOLEN, CLWT Y BONT AND DINORWIG: YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW

 

Come to enjoy a range of activities for the whole family and to celebrate our Deiniolen!

This is your chance to tell us what you’d like to see in the valley in the future, tell us about your memories, gather ideas and to create a new beginning for Deiniolen, Clwt y Bont and Dinorwig.

Light Refreshment, cakes, conversation, competitions, old photographs, artefacts an much more – ALL FREE!!!! Fun for all the family.

 

A BRIEF LOOK AHEAD AT DECEMBER

EXHIBITION: HISTORY OF CWM Y GLO SCHOOL AND VILLAGE, YSGOL CWM Y GLO, THURSDAY 6 DECEMBER BETWEEN 1.30-8.30pm

As most of you know, Ysgol cwm y Glo will most probably close at the end of this academic year. We are working with the headmistress, Nia Oliver, to create a special event to celebrate the school’s history and the history of the village on the above date and times. AS well as the exhibition, you can come and enjoy screenings of old photographs, a brief talk at 7pm, artefacts from the Gwynedd Archive Service and much more. If any of you have any old photos of the school and village get in touch with us as soon as you can. Also if you have any old photos bring them with you on the day.

As well as the exhibition, we will have two walks around the village that week on Monday the 3rd and Tuesday the 4th of December. These walks are based on two walks devised by school pupils back in the 1990s. More details to come…..

 

‘THE HISTORY OF THE JEWS IN BANGOR’ PROJECT

The map is almost ready and will be printed before Christmas. We are also putting together an exhibition that will take place at The Bangor Arts Initiative, Deiniol Shopping Centre, also before Christmas. I will let you know more details in time as well as of more walks with this project…..

 

NEARING THE 10,000 MARK!

We are close to reaching the landmark of having attracted 10,000 of you to our walks, talks and exhibitions since The Menter Fachwen Walk and Discover Project was established in 2013. It looks most likely that this number will be reached before Christmas during one of the above events. I am preparing a gift for the 10,000th person who join us……!!!!!

 

WALKS OVER THE WINTER

…Having stated the above, as a lot of you know, we have been arranging these walks every month for nearly 6 years. With such a busy programme of projects over the winter (there is another mapping project on the history of Bangor on the cards….more on that in due course), I have decided to take a short break from arranging weekly walks for a short while. But that does not mean there won’t be any walks. Instead, I am going to concentrate on Night Walks and stargazing. These of course depend on the weather and I will only advertise them, probably at short notice, through our e-mail service.

 

Well that’s it for now More than anything else, Thank You so much for your continued support

See you soon

Gareth

 

Gareth

07867 810576

 

Copyright 2009-2018 Caernarfon and Dwyfor Ramblers